chiark / gitweb /
debconf: spanish translation
[xfonts-traditional.git] / debian / xfonts-traditional.templates
2012-06-10 Ian JacksonMerge branch 'i18n'
2012-06-10 Ian Jacksonundo English changes
2012-06-10 Ian Jacksonexactly as found in #660965 message 34
2012-02-09 Ian JacksonEnglish l10n improvements
2012-01-10 Ian Jacksonuse template for confirm q
2012-01-10 Ian Jacksonslight template improvements
2012-01-10 Ian Jacksonbetter config file handling
2012-01-09 Ian Jacksonchange default
2012-01-09 Ian Jacksonwip po-debconf
2012-01-09 Ian Jacksonwip packaging
2012-01-09 Ian Jacksonwip maint scripts
2012-01-09 Ian Jacksonmore packaging