Name

ata_sas_port_destroy — Destroy a SATA port allocated by ata_sas_port_alloc

Synopsis

void ata_sas_port_destroy (struct ata_port * ap);
 

Arguments

ap

SATA port to destroy