Name

ata_sas_port_init — Initialize a SATA device

Synopsis

int ata_sas_port_init (struct ata_port * ap);
 

Arguments

ap

SATA port to initialize

LOCKING

PCI/etc. bus probe sem.

RETURNS

Zero on success, non-zero on error.