chiark / gitweb /
disable some references to files which no longer exist
authoraph <aph@313b444b-1b9f-4f58-a734-7bb04f332e8d>
Mon, 22 Jan 2001 05:12:58 +0000 (05:12 +0000)
committeraph <aph@313b444b-1b9f-4f58-a734-7bb04f332e8d>
Mon, 22 Jan 2001 05:12:58 +0000 (05:12 +0000)
git-svn-id: svn://anonscm.debian.org/ddp/manuals/trunk/developers-reference@1087 313b444b-1b9f-4f58-a734-7bb04f332e8d

developers-reference.ja.sgml

index 2ba6065..7fdb7d3 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
  <!-- common, language independant entities -->
  <!entity % commondata  SYSTEM "common.ent" > %commondata;
  <!-- CVS revision of this document -->
- <!entity cvs-rev "$Revision: 1.3 $">
+ <!entity cvs-rev "$Revision: 1.4 $">
 
  <!-- if you are translating this document, please notate the RCS
       revision of the developers reference here -->
@@ -371,7 +371,7 @@ Debian 
 ¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌŪ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸Åê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÄÌÎã¤Î´·½¬¤Ë¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
        <p>
 ¥á¡¼¥ê¥ó¥°¥ê¥¹¥È¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ï
-<url id="&url-debian-list-archives;"> ¤Ë¤ÆÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
+<url id="&url-lists-archives;"> ¤Ë¤ÆÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
 
       <sect id="server-machines">Debian ¥µ¡¼¥Ð·²
        <p>
@@ -382,7 +382,7 @@ Debian 
        <p>
 ¤â¤· Debian ¥µ¡¼¥Ð¤ÎÍøÍѤËÌäÂ꤬¤¢¤ê¡¢
 ¤½¤ÎÌäÂê¤ò¥·¥¹¥Æ¥à´ÉÍý¼Ô¤ËÃΤ餻¤ëɬÍפ¬¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
-<url id="&url-debian-contacts;"> 
+<!-- Adam disabled, not used <url id="&url-debian-contacts;"> -->
 ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎôÅö¼Ô¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 ¤Þ¤¿¡¢¥µ¡¼¥Ð¤ÎÍøÍѤ˴ؤ¹¤ë¤â¤Î°Ê³°¤ÎÌäÂê
 (Î㤨¤Ð¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Îºï½ü¤ä¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÄó°Æ¤Ê¤É) ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
@@ -1052,7 +1052,7 @@ Debian 
 ¤Î¤¤¤º¤ì¤âÍøÍѤǤ­¤Þ¤¹¡£
 
 ¤É¤Á¤é¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ë·²¤Ï
-<ftppath>&master-upload-dir</ftppath> ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+<ftppath>&url-upload-samosa</ftppath> ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ëɬÍפ¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 Æ¿Ì¾ FTP ¤òÍøÍѤ·¤Æ master ¾å¤Î Incoming 
 ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¡£
 -- ¤¢¤Ê¤¿¤Î¥æ¡¼¥¶Ì¾¤È¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¤ò»È¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£)