chiark / gitweb /
dns-domain: enforce maximum DNS domain name length
[elogind.git] / src / resolve / resolved-dns-domain.h
2014-07-16 Lennart Poetteringdns-domain: enforce maximum DNS domain name length
2014-07-15 Lennart Poetteringresolved: add a DNS client stub resolver