chiark / gitweb /
sd-rtnl/networkd: use new rtnl_message_read() API and drop helper
[elogind.git] / src / libsystemd / sd-rtnl / rtnl-util.h
2014-03-06 Tom Gundersensd-rtnl/networkd: use new rtnl_message_read() API and...
2014-02-13 Lennart Poetteringrtnl: drop "sd_" prefix from cleanup macros
2014-01-30 Tom Gundersensd-rtnl: beef up rtnl-util a bit
2014-01-21 Tom Gundersenlibsystemd: split up into subdirs