chiark / gitweb /
- Added best packaging practices chapter.
[developers-reference.git] / developers-reference.ja.sgml
index 85ece80..1d963a2 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
  <!-- common, language independant entities -->
  <!entity % commondata  SYSTEM "common.ent" > %commondata;
  <!-- CVS revision of this document -->
- <!entity cvs-rev "$Revision: 1.7 $">
+ <!entity cvs-rev "$Revision: 1.9 $">
 
  <!-- if you are translating this document, please notate the RCS
       revision of the developers reference here -->
@@ -30,7 +30,7 @@
       <author>Adam Di Carlo, current maintainer <email>aph@debian.org</email>
       <author>Christian Schwarz <email>schwarz@debian.org</email>
       <author>Ian Jackson <email>ijackson@gnu.ai.mit.edu</email>
-      <version>ver. &version;, &date;
+      <version>ver. &version;, &date-ja;
 
       <copyright>
        <copyrightsummary>
@@ -1914,9 +1914,9 @@ BTS 
 ³«È¯¼Ô¤Ï¡¢<tt>bugs.debian.org</tt> °¸¤Æ¤Ë
 ÅŻҥ᡼¥ë¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ BTS ¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 ¤½¤ÎºÝ¤ËÍøÍѤǤ­¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï
-<url id="http://www.debian.org/Bugs/"> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+<url id="&url-bts;"> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 ¤Þ¤¿ <package>debian-doc</package> ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤Ê¤é¤Ð¡¢
-¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¤¢¤ë <file>/usr/doc/debian/bug-*</file> 
+¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¤¢¤ë &file-bts-docs; 
 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
        <p>
 ¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ð¥°Êó¹ð¤òÄê´üŪ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤âÍ­±×¤Ç¤¹¡£
@@ -1926,7 +1926,7 @@ cron 
 
 <example>
 # Ëè½µ¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÂФ¹¤ë¥Ð¥°Êó¹ð¤òÄ´¤Ù¤ë
-0 17 * * fri   echo "index maint <var>maintainer-address</var>" | mail request@bugs.debian.org
+&cron-bug-report;
 </example>
 
 <var>maintainer-address</var> ¤Î²Õ½ê¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î