chiark / gitweb /
- Added best packaging practices chapter.
[developers-reference.git] / developers-reference.ja.sgml
index 7fdb7d3..1d963a2 100644 (file)
@@ -5,7 +5,7 @@
  <!-- common, language independant entities -->
  <!entity % commondata  SYSTEM "common.ent" > %commondata;
  <!-- CVS revision of this document -->
- <!entity cvs-rev "$Revision: 1.4 $">
+ <!entity cvs-rev "$Revision: 1.9 $">
 
  <!-- if you are translating this document, please notate the RCS
       revision of the developers reference here -->
@@ -30,7 +30,7 @@
       <author>Adam Di Carlo, current maintainer <email>aph@debian.org</email>
       <author>Christian Schwarz <email>schwarz@debian.org</email>
       <author>Ian Jackson <email>ijackson@gnu.ai.mit.edu</email>
-      <version>ver. &version;, &date;
+      <version>ver. &version;, &date-ja;
 
       <copyright>
        <copyrightsummary>
@@ -80,8 +80,9 @@ Debian 
 ½é¤á¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢
 ¤³¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï¡¢Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½ÑŪ¤Ê¾ÜºÙ¤ä¡¢
 Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎºîÀ®ÊýË¡¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
-¤½¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<url id="&url-pkg-manual;"
-name="Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë"> ¤Ë¤ÆÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
+¤½¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<!-- OBSOLETE, please update translation
+<url id="&url-pkg-manual;"
+name="Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë">  --> ¤Ë¤ÆÏÀ¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
 ¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ï Debian
 ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬½àµò¤¹¤Ù¤­´ð½à¤ò¾ÜºÙ¤Ë²òÀ⤹¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
 ¤½¤Î¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢<url id="&url-debian-policy;"
@@ -901,7 +902,8 @@ Debian FTP 
          <p>
 Debian ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤ÎºÝ¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ï¤¹¤Ù¤Æɬ¿Ü¤Ç¤¹¡£
 ¤³¤ì¤é¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤ÎÆâÍƤˤĤ¤¤Æ¤Ï
-<url id="&url-pkg-manual;" name="Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë">
+<!-- OBSOLETE, please update translation
+<url id="&url-pkg-manual;" name="Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë"> -->
 ¤ÎÀ©¸æ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î°ìÍ÷¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 ¤Þ¤¿¡¢<tt>Description</tt> ¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤òÍѤ¤¤ì¤Ð
 ¼«Æ°Åª¤Ë¥Ð¥°¤ò¥¯¥í¡¼¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬²Äǽ¤Ç¤¹¡£
@@ -1800,8 +1802,9 @@ Debian 
 Êѹ¹Àè¤Î¥»¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÎÀ©¸æ¾ðÊó¤òÊѹ¹¤·¡¢
 ¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤òºÆ¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
+<!-- OBSOLETE, please update translation
 (¾Ü¤·¤¯¤Ï <url id="&url-pkg-manual;" name="Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë">
-¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
+¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£) -->
 ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤µ¤ì¤ëºÝ¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë
 ¥¤¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥í¥°¤ò½½Ê¬¤Ë³Îǧ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
 ¤â¤·²¿¤é¤«¤ÎÍýͳ¤Ç¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬Êѹ¹Á°¤Î¾ì½ê¤Ë¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢
@@ -1848,7 +1851,8 @@ depends 
 ¤Þ¤º½é¤á¤Ë¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¸Å¤¤Ì¾Á°¤ËÂФ·¤Æ
 replace ¤ª¤è¤Ó conflict ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦
 <file>debian/control</file> ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ËÀßÄê¤ò¹Ô¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
-(¾ÜºÙ¤Ï <url id="&url-pkg-manual;" name="Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë"> 
+<!-- OBSOLETE, please update translation
+(¾ÜºÙ¤Ï <url id="&url-pkg-manual;" name="Debian ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥ó¥°¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë"> -->
 ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£)
 ¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿¤é¡¢
 <tt>ftp.debian.org</tt> ¤ËÂФ¹¤ë¥Ð¥°Êó¹ð¤ò¹Ô¤Ê¤¤¡¢
@@ -1857,7 +1861,7 @@ replace 
       <sect id="orphaning">¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¤ß¤Ê¤·¤´²½
        <p>
 ¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸³«È¯¼Ô¤ò 
-<tt>Debian QA Group &lt;debian-qa@lists.debian.org&gt;</tt> ¤ËÀßÄꤷľ¤·¡¢
+<tt>Debian QA Group &orphan-address;</tt> ¤ËÀßÄꤷľ¤·¡¢
 &email-wnpp; °¸¤Æ¤Ë¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¤ß¤Ê¤·¤´²½¤¹¤ë»Ý¤ò
 ÅŻҥ᡼¥ë¤ÇÄÌÃΤ·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
 ¤¿¤À¡¢¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬ Debian ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍפʤâ¤Î¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢
@@ -1910,9 +1914,9 @@ BTS 
 ³«È¯¼Ô¤Ï¡¢<tt>bugs.debian.org</tt> °¸¤Æ¤Ë
 ÅŻҥ᡼¥ë¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ BTS ¤òÍøÍѤ¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
 ¤½¤ÎºÝ¤ËÍøÍѤǤ­¤ë¥³¥Þ¥ó¥É¤Ë´Ø¤¹¤ë¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¤Ï
-<url id="http://www.debian.org/Bugs/"> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
+<url id="&url-bts;"> ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
 ¤Þ¤¿ <package>debian-doc</package> ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ëºÑ¤ß¤Ê¤é¤Ð¡¢
-¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¤¢¤ë <file>/usr/doc/debian/bug-*</file> 
+¥í¡¼¥«¥ë¤Ë¤¢¤ë &file-bts-docs; 
 ¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
        <p>
 ¤Þ¤¿¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ð¥°Êó¹ð¤òÄê´üŪ¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤âÍ­±×¤Ç¤¹¡£
@@ -1922,7 +1926,7 @@ cron 
 
 <example>
 # Ëè½µ¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÂФ¹¤ë¥Ð¥°Êó¹ð¤òÄ´¤Ù¤ë
-0 17 * * fri   echo "index maint <var>maintainer-address</var>" | mail request@bugs.debian.org
+&cron-bug-report;
 </example>
 
 <var>maintainer-address</var> ¤Î²Õ½ê¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î