chiark / gitweb /
userv.git
21 years agoBugfix.
ian [Sun, 24 Aug 1997 23:23:39 +0000 (23:23 +0000)]
Bugfix.

21 years agoBugfix.
ian [Sun, 24 Aug 1997 23:23:38 +0000 (23:23 +0000)]
Bugfix.

21 years agoBugfix.
ian [Sun, 24 Aug 1997 23:18:12 +0000 (23:18 +0000)]
Bugfix.

21 years agoProper buildship.
ian [Sun, 24 Aug 1997 23:13:33 +0000 (23:13 +0000)]
Proper buildship.

21 years agoFixed buildship args.
ian [Sun, 24 Aug 1997 22:50:26 +0000 (22:50 +0000)]
Fixed buildship args.

21 years agoadded buildship.
ian [Sun, 24 Aug 1997 22:49:27 +0000 (22:49 +0000)]
added buildship.

21 years agoMakefile and minor updates.
ian [Sun, 24 Aug 1997 22:47:21 +0000 (22:47 +0000)]
Makefile and minor updates.

21 years agoInitial CVS checkin.
ian [Sun, 24 Aug 1997 21:36:21 +0000 (21:36 +0000)]
Initial CVS checkin.