chiark / gitweb /
pwhich: '#! /bin/sh -e' -> '#! /bin/sh', 'set -e'.
[bin.git] / ircwho
2002-08-18 Colin WatsonMake almost everything executable.
2002-08-18 Colin WatsonInitial import of $HOME/bin.