chiark / gitweb /
pwhich: '#! /bin/sh -e' -> '#! /bin/sh', 'set -e'.
[bin.git] / authstartx
1 #!/bin/sh
2 set -e
3 if [ -n "$XAUTHORITY" ]; then
4         export XAUTHORITY=$HOME/.Xauthority
5 fi
6 auth=`mcookie`
7 xauth add :0 . $auth
8 xauth add `hostname -f`:0 . $auth
9 startx -- :0 -auth $XAUTHORITY